Charita Uherský Brod - VKC4

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002402
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název akce (projektu): Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod
Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů                  
Investiční priorita: 06 - Integrovaný regionální operační program
Období realizace: 2017 – 2021
Celkový rozpočet: 20 000 000,00 Kč
Stručný obsah:
 
Oblastní charita Uherský Brod  bohužel nedisponuje žádnými vlastními prostory, kde by mohla nabídnout kombinaci komunitních a veřejných (sociálních) služeb. Tedy nemůže v současnosti naplno poskytovat své služby ať již v oblasti sociální, tak i v oblasti vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit. Jednou z možností je  zbudování komunitního centra, resp. veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém by se mohli členové komunity setkávat. V rámci předmětné výzvy, která je zaměřena výhradně na veřejný, církevní a neziskový sektor, koupila charita vlastní nemovitost v centru města Uherského Brodu, kterou zároveň zrekonstruuje plně pro potřeby víceúčelového komunitní centra především pro potřeby klientů, kteří by navštěvovali toto nově vybudované a zcela ojedinělé centrum v regionu. Klienty centra by byli především osoby ať již se zdravotním postižením, senioři, sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené či jinak sociálně znevýhodněné skupiny.
Centrum by jim nabízelo kombinaci jak komunitních služeb a minimální základní sociální poradenství, sociální služby v ambulantní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování a tzn. sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřené na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením.

 

Cíle projektu:
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní zázemí pro víceúčelové komunitní centrum, v němž budou členové komunity (cílové skupiny) mít možnost setkávat se za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, které přispějí ke zlepšení sociální situaci jednotlivců i komunity v dané lokalitě jako celku. Zároveň bude centrum, mimo provozování volnočasových programů a aktivit, kulturních a zájmových akcí, vyplývajících z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti Uhersko-Hradiška, resp. Slovácka a Jižní Moravy jako takové, i služby veřejně-sociálního charakteru (ve smyslu z. č. 108/2006 Sb.), tj. služby sociálního poradenství a služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením se na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Tyto služby budou přístupné všem obyvatelům lokality a jejího okolí (celé ORP Uherský

Brod). V souvislosti s tím lze tedy jednoznačně konstatovat, že se bude jednat o v kraji unikátní víceúčelové komunitní centrum, které bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb otevřené širokému spektru členů komunity i všem obyvatelům oblasti. Veškeré tyto služby by byly členům komunity poskytovány zdarma. Blíže tuto problematiku popisuje studie proveditelnosti.

Aktivity projektu
 
V rámci hlavních aktivit projektu se počítá se zakoupením vlastní nemovitosti - objektu umístěného na Masarykově náměstí č. p. 165 v Uherském Brodě. Tento objekt bude rekonstruován pro potřeby víceúčelového komunitního centra Objekt se sestává z 1. NP (přízemí) s užitnou plochou cca 270 m2, 2. NP (1. patro) s užitnou plochou cca 270m2, 3. NP (podkroví) cca 135m2, tj. celkem cca 675m2. Dále k objektu patří i 1. PP (sklepní prostory) o užitné ploše cca 60m2, které však z hlediska projektu nebudou využity. Naopak podkroví je v rámci rekonstrukce uvažováno využít jako prostory pro poskytování části sociálních služeb. V objektu je navržen výtah, který bude v rámci rekonstrukce situován do zrcadla nově situovaného centrálního schodiště a bude uzpůsoben pro osoby se sníženou schopností pohybu, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do všech pater objektu. V objektu budou v rámci podporovaných aktivit podporovány infrastruktury těchto služeb: programy z oblasti volnočasových, kulturních a zájmových aktivit, sociálně terapeutické dílny, odborné sociální poradenství, kontaktní centrum. Zároveň je vždy v centru uvažováno nezbytné personální zázemí pracovníků centra, resp. charity (kanceláře, šatny, sociální zařízení, kuchyňské kouty) a dále pak i zázemí pro příchozí klienty (šatny, sociální zařízení).Veškerá pracoviště (kanceláře, jednací místnosti) budou vybaveny v aktuálním standardu (SLP a SP), vybavení kancelářským nábytkem (stoly, židle, skříně na šanony, atd.), dále pak jednotlivé prostory (zázemí) budou vybaveny pro možnost multifunkčního využití volnočasových kulturní i zájmových aktivit specifičtějšího charakteru. Ze stavebně-technického hlediska bude na objektu obnoven obvodový plášť (fasáda, výměna oken, střechy), dále pak se počítá s kompletní rekonstrukcí stropů, s půdní vestavbou, vybudováním bezbariérového výtahu a centrálního schodiště, sociálních zařízení a s obnovou povrchů podle potřeb legislativy nového účelu užívání, vč. požárních a hygienických norem.