PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY CHARITA UHERSKÝ BROD

EU MPSV

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015480
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání projektu: 1.7.2020 – 31.8.2022

Projekt je zaměřen na oblast sladění rodinného a pracovního života, a to v kontextu zajištění péče o děti navštěvující ZŠ, kdy existuje nesoulad mezi časovou dostupností péče rodičů a dostupností služeb péče o tyto děti. Tento problém je v projektu řešen prostřednictvím realizace příměstských táborů v době pracovních dní o školních prázdninách. Ty doplní současnou nedostatečnou nabídku služeb péče o děti na ZŠ v souladu s potřebami rodičů či pečujících osob.

Cílovými skupinami projektu jsou: osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.