Rozvoj a lepší dostupnost sociálních služeb Charit

     pr                                                                                    

Název projektu:

Rozvoj a lepší dostupnost sociálních služeb Charity Uherský Brod

Registrační číslo:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002280

Poskytovatel:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Doba realizace:

1.1.2017 - 31.3.2021

Rozpočet:

934 431,78 Kč (95 % příspěvek z EFRR, 5 % vlastní zdroje)

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního zázemí pro poskytování sociálních služeb, které jsou lidem poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro realizaci tohoto záměr žadatel plánuje zakoupit vybavení do stávající vlastní nemovitosti v centru města Uherského Brodu.
Právě nedávno pořízený a v současnosti rekonstruovaný objekt tak díky movitému vybavení bude uzpůsoben podle potřeb klientů, kterými jsou osoby ať již se zdravotním postižením, senioři či z jinak sociálně znevýhodněné skupiny. Vybavením dotčené prostory budou poskytovat služby v oblasti hygienického střediska, tedy sociálního zázemí a celkového dalšího zázemí pro službu sociálně terapeutických dílen a sociálně odborné i základního poradenství, které jsou plně v souladu s vymezenými hlavními aktivitami vyhlášené výzvy.
Cílem projektu je vytvořit perfektní zázemí pro poskytování kvalitní a odborné péče při hlavních činnostech charity, mezi něž patří podpora a ochrana osob se zdravotním postižením (především mentální postižení) a znevýhodněných osob, dále pak poskytování sociálních služeb vyloučeným osobám (handicapovaní, oběti trestných činů, osoby vracející se po výkonu trestu apod.) a vykonávání aktivit souvisejících se sociálním začleňováním (terapeutické dílny apod.). To vše umožní nové vybavení, díky jemuž může docházet ke kvalitní a efektivní inkluzi sociálně vyloučených osob, zdravotně postižených osob a jinak ohrožených osob.
Dále pak je cílem projektu rozšíření okruhu služeb na základě potřebnosti občanů a dosažení stabilního postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Aktivity projektu:

V rámci hlavních aktivit projektu se počítá s dovybavením vlastní nemovitosti movitými předměty. Bude pořízeno vybavení takovým způsobem, aby vzniklo moderní zázemí pro uživatele a pracovníky, především v oblasti sociálně terapeutických dílen a sociálně odborného a základního poradenství. Zároveň je vždy ke každé službě nezbytné personální zázemí pracovníků charity (kanceláře, zasedací místnosti, šatny, sociální zařízení, kuchyňské kouty) a dále pak i zázemí pro příchozí klienty (šatny, sociální zařízení).
Vedlejší aktivity počítají s pořízením služeb (zpracování studie proveditelnosti, organizace a realizace výběrových řízení) pro uskutečnění hlavní aktivity projektu.