GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Charita Uherský Brod, IČO: 48489336, se sídlem Mariánské nám. 13, 688 01  Uherský Brod (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
Charita Uherský Brod zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb.,
  • agenda související s poskytováním zdravotních služeb na základě zákona č. 372/2011 Sb.,
  • personální a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita Uherský Brod se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti charity. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro tento účel jsme však v rámci organizace jmenovali koordinátorku GDPR – Mgr. Pavlu Kadlčkovou, DiS., která je připravena reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Mariánské nám. 13, 688 01  Uherský Brod, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese 2_CBQOQm39EyUW7%WkvDRW7r

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho koordinátora GDPR.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko, přičemž přístup správce vůči Vám, zůstane i po jejich uplatnění nadále nestranný. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti o správnosti našich postupů, budeme rádi, když nás na to upozorníte.