Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

Unie

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program:  Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 
Období realizace: 7/2016 – 6/2020
Celkový rozpočet: 459 549 999,30 Kč
Stručný obsah:
 
Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:
 
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:
 
  • zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;
  • podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;
  • zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;
  • pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi – osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.
 Cílové skupiny:
 
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby pečující o malé děti
  • Rodiče samoživitelé
Aktivity projektu
 
  1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.