Společně bez hranic

 

proejkt I

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

Název malého projektu:

Společně bez hranic

Kód:

CZ/FMP/11b/05/063

Rozpočet

20 000 € (85 % příspěvek z EFRR, 15 % vlastní zdroje)

Doba realizace:

10/2020 – 09/2021

Partneři projektu:

Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita


Stručný popis malého projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce mezi regionálními aktéry, kterými jsou Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézní charita. A to prostřednictvím rozvoje společného informačního prostoru, výměny zkušeností a vzděláváním. Organizace se potýkají s problémy nedostatku informací a kompetencí mezi pracovníky organizační struktury a zaměstnanci, což brání rozvoji v oblasti efektivní správy. Stanoveného cíle projektu bude dosaženo podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi, a to prostřednictvím konkrétních projektových aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé (zaměstnanci, dobrovolníci, klienti) přeshraničního regionu Trnava a Uherský Brod. 

Aktivity projektu:

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi dvěma regionálními aktéry, která dá za vznik novému partnerství. Vzhledem k zaměření projektu a postupům, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného cíle, zahrnuje projekt kromě dvou povinných aktivit i tyto vybrané aktivity:

1) Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu

Pro potřeby projektu se uskuteční několik realizací kulatého stolu s cílem vzájemné domluvy a přípravy jednotlivých aktivit v rámci spolupráce na projektu.

2) Rozvoj spolupráce institucí veřejné zprávy

Aktivita bude naplněna prostřednictvím cyklu společných školení, které budou probíhat střídavě na české a na slovenské straně, s cílem zvýšit odborné kompetence pracovníků obou partnerů. Prostřednictvím aktivity dojde zároveň k vypracování společné metodiky/pracovního materiálu s cílem aplikace jednotných pracovních postupů do praxe, podpory přeshraničního dopadu, ale i úspěšného udržení partnerství.

3) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur

V průběhu projektu bude realizováno několik společných výměnných aktivit mezi partnery projektu, a to střídavě na obou stranách hranice, s cílem úspěšného navázání partnerství nejen mezi organizačními strukturami, ale také klienty.

Díky této nové přeshraniční platformě bude moci docházet k vzájemnému sdílení zkušeností i místních tradic, přípravě a realizaci dalších společných projektů, společnému rozšiřování znalostí a také k navazování nových mezilidských vztahů mezi zaměstnanci i klienty obou organizací.

Projekt je v souladu se stanovenými návrhy a doporučeními vzniklé studie projektu Regionu Bílé Karpaty „Sociální služby bez hranic“, které mají mít za cíl identifikaci problémových oblastí sociálních služeb. Dále je projekt v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 (dílčí cíl 1.1 a 3.2), ale také Koncepcí rozvoje sociálních služeb na území Trnavského samosprávného kraje 2015 -2020.