Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod II

 hh

Název projektu:

Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod II

Registrační číslo:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015262

Poskytovatel:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doba realizace:

1.1.2021 - 31.1.2022

Rozpočet:

687 500 Kč (85 % příspěvek z ESF, 15 % státní rozpočet ČR)

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanos

Cíl a cílová skupina projektu:

Hlavním cílem projektu je poskytnout pomoc zvolené cílové skupině a zvýšit její schopnost uplatnit se a udržet se na trhu práce, což je úzce spjato se zkvalitněním životních podmínek daných osob. Projekt je tak zacílený na zajištění určité motivace zúčastněným osobám, která bude mimo jiné směřovat k rozvoji a podpoře pracovních návyků. Dále projekt povede k získání nových dovedností, schopností a kvalifikace, kterými se určitou mírou sníží znevýhodnění zúčastněných osob na trhu práce a naopak dojde ke zvýšení jejich uplatnitelnosti a možností pro nalezení vhodného zaměstnání, na jehož pozici se budou schopni lépe udržet. A to rovněž díky realizaci stáže a tedy možnosti vzdělávat se přímo v praxi.
Žadatel má dlouholeté zkušenosti nejenom se zvolenou cílovou skupinou, či dalšími různorodými kategoriemi cílových skupin, ale, jak bylo zmíněno výše, i s realizací obdobného projektu, na základě čehož nyní předpokládá vyšší zapojení dané cílové skupiny do navrhovaného projektu, což je promítnuto do nastavených hodnot indikátorů, relevantních pro tento projekt (viz záložka indikátory).

Cílovou skupinou projektu jsou primárně uchazeči o zaměstnání.


Klíčové aktivity:

  • Individuální poradenství pro nezaměstnané

  • Kurz pro výkon pozice Pracovník v sociálních službách

  • Vzdělávání v praxi – stáž