Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových   koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.
Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

Jan Graubner
 

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno charitě UB 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%

Metodika využívání Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Uherský Brod

Povolení sbírky včetně projektů, které z výnosu této sbírky lze realizovat

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2016