Pečovatelská služba Bánov
Bánov 721
687 54  Bánov

Telefon PS Bánov: 730 598 601


Vedoucí služby:
Mgr. Gabriela Hamadová
M: 724 651 283
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz 

Sociální pracovnice:
Bc. Jana Mošťková
M: 724 651 325
58AkO_ekadBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

Ohlédnutí za rokem 2017

V roce 2017 jsme v Pečovatelské službě Bánov poskytovali péči 28 klientům. Převážná většina jich bydlí v Domě s chráněnými byty v Bánově, za ostatními dojíždíme do jejich domácností v Bánově a v Bystřici pod Lopeníkem.

Naši práci není možné realizovat bez spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři našich klientů, kněžími, sociálními pracovníky ze sociálního odboru  Městského úřadu v Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu práce a mnohými dalšími. Velkou oporou je nám také Obec Bánov, jejíž spolupráce je nadstandardní.

Péče o klienty neznamená jen poskytování pečovatelských úkonů. Většina našich klientů má omezenou možnost účastnit se zájmových aktivit, a tak za klienty do DCHB přicházejí pastorační asistent, každý týden pracovníci Centra seniorů z UB, kteří chodí s klienty na procházky, čtou jim knihy, hrají s nimi hry, nebo si s nimi povídají – podle jejich individuálních potřeb i schopností.

V roce 2017 se několik klientů zapojilo do projektu Senioři mezi námi, Tvoření podzimní dekorace. Jedna z dekorací s názvem „Očima podzimu“ byla pak vybrána jako jedna z nejlepších prací. Část klientů se účastnila tzv. Tvořivých dílniček - vyráběli si dekorační předměty do svých bytů.

Klienti i obyvatelé obce mohou v Domě s Pečovatelskou službou Bánov od roku 2017 využívat služeb občanského sdružení Nedoslýchaví Slovácka. Občanské sdružení je zaměřeno na pomoc lidem se sluchovým postižením.

Od nadace Viaiva jsme obdrželi finanční dar na pořízení speciálního křesla pro přepravu klientů s minimální pohyblivostí, což naši klienti velmi uvítali.

Velkým překvapením pro nás byla akce Ježíškova vnoučata, kdy několik našich klientů bylo obdarováno dárky od úplně cizích lidí a jeden klient dokonce dostal novou ledničku.

Během roku probíhaly mše, bohoslužby slova, křížové cesty, májové pobožnosti i promítání zajímavých filmů.

 

Ohlédnutí za rokem 2018

V uplynulém roce naše Pečovatelská služba Bánov zajišťovala péči celkem o 32 klientů. Mezi našimi klienty převažují ti, kterým je pečovatelská služba zajišťována v Domě s chráněnými byty v Bánově (dále DCHB). Za ostatními klienty dojíždíme přímo do jejich domácností v obci Bánov a Bystřice pod Lopeníkem.

Stejně jako v předcházejícím roce i v tomto navštěvovali naše klienty pracovníci Centra seniorů Uherský Brod, kteří jim zprostředkovávali kontakt se sociálním prostředím: společně trávili čas při procházkách, četbě, výrobě dekorativních předmětů a povídání si, podle aktuálních potřeb, možností a individuálních přání klientů. Díky výborné spolupráci s panem farářem P. Jiřím Kupkou měli obyvatelé v DCHB pravidelně příležitost přistoupit ke svátosti smíření a slavit mše svaté. Za klienty dojížděl také pastorační asistent; sloužil bohoslužby slova, vedl křížové cesty, májové pobožnosti, přinášel klientům sv. přijímání a hovořil s nimi. Velkým zpestřením byla pokaždé návštěva dětí z mateřské školy s jejich milými pásmy.

V roce 2018 pokračovala spolupráce se sdružením Nedoslýchaví Slovácka. Toto sdružení v pravidelných termínech poskytuje pomoc lidem se sluchovým postižením v jídelně DCHB. Této služby mají možnost využívat nejen klienti Pečovatelské služby Bánov, ale také ostatní obyvatelé obce.

Ke konci roku byli někteří z našich klientů zapojeni do projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. V rámci projektu měli možnost nechat se obdarovat tím, co by jim udělalo radost. Projekt byl velmi úspěšný, všichni z našich klientů, kteří si přáli být zapojeni do této akce, byli obdarováni, a tak před Vánocemi dostal jeden ze seniorů nový toustovač a další novou rychlovarnou konvici. Trochu netradičním přáním, a to výletem do přírody, bude potěšen jeden z našich klientů na jaře. Jeho dárce přislíbil, že jej vezme na výlet do jarní přírody hned, jak to počasí dovolí.

Při poskytování naší pečovatelské služby dbáme především na zajištění co největší kvality, komfortu a komplexnosti péče, což by nebylo možné bez spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři našich klientů, sociálními pracovníky ze sociálního odboru  Městského úřadu v Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu práce a mnohými dalšími. Velkou oporou je nám také Obec Bánov, jejíž spolupráce je mimořádná, nadstandardní a efektivní. V roce 2018 nám byl poskytnut finanční dar na zakoupení nové myčky na nádobí, a to právě od Obce Bánov a od místní firmy KOZAP vedené Ing. Janem Petráněm. Všem výše uvedeným institucím a osobám patří velký dík za podporu a pomoc při poskytování naší pečovatelské služby.

Bc. Jana Mošťková, sociální pracovnice PS Bánov