Dobrovolnické centrum STOPA

CO JE DOBROVOLNICTVÍ?
Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá potřebnému člověku, podporuje chod jednotlivých služeb a akcí. Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.

Dobrovolnictví je považováno za projev vyspělé občanské společnosti. Charita navíc spatřuje kořeny nezištné pomoci bližnímu v křesťanství. V podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 25-37) a v dalších biblických textech dostávají křesťané vzor pro své jednání. Člověk má možnost konat skrze dobrovolnictví službu trpícím a potřebným lidem v duchu evangelia: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25, 40)

JAKÁ JE ČINNOST DOBROVOLNÍKA?
Oblasti činností mohou být velmi různorodé, s naším Dobrovolnickým centrem se lze zapojit do těchto činností:

 • doučování dětí a příprava volnočasových aktivit na Azylovém domě,
 • pomoc při mimořádných událostech,
 • společnost (čtení, povídání, procházky) potřebným – na charitních domech, domech s pečovatelskou službou či v domácnostech, ale také např. v Terapeutické dílně sv. Justiny, Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší, pacientům v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě
 • pořádání akcí pro děti (tábor, drakiáda apod.) či jiných charitních akcí (ples, výlety, výročí, apod.),
 • pomoc při sbírkách (potravin, oblečení, Tříkrálová sbírka)
 • pomoc s přípravami a realizací akcí či chodem služeb – úpravy zahrádky, sečení trávy, rukodělné aktivity, pečení, příprava aktivit, grafické návrhy plakátů a pozvánek apod.,
 • doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • volnočasové aktivity pro děti v NZDM Uh. Brod (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)


Dobrovolník si sám určí, jak často chce docházet – někteří dobrovolníci přichází pravidelně každý týden, někteří jednou za měsíc, jiní jedno za rok pomáhají na akci. Každá věnovaná minuta se počítá!

KDO JE DOBROVOLNÍK A JAK SE JÍM STÁT?
Dobrovolníkem je:

 • osoba starší 15ti let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu (zákon 198/2002 Sb.)
 • „osoba, která bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj volný čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ (Tošner, Sozanská, 2006).

  Dobrovolníkům garantujeme:
 • pojištění,
 • školení,
 • získání zkušeností a dovedností pod dohledem odborníků z praxe,
 • praktické poznání neziskového sektoru,
 • poznání nových lidí,

  Od dobrovolníků požadujeme:
 • trestní bezúhonnost,
 • dochvilnost,
 • vlastní nápady a energii,
 • chuť do činnosti.

Dobrovolníkovi je za to vše odměnou dobrý pocit, sebereflexe, seberozvoj i seberealizace v oblasti, kterou si sám zvolí. Dále získává zkušenosti, znalosti ze školení, na vyžádání vystavíme potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti. Dobrovolníky zveme na naše akce a jednou ročně na Setkání dobrovolníků.

KONTAKTY
Zaujala Vás dobrovolnická činnost? Chcete se stát dobrovolníkem? Vyplňte prosím kratičký dotazník (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_cO0HKdkbmQK18d_HQZq3pjx6Fj9TRlmKgSAF6CuujSvIw/viewform?usp=sf_link) a naše koordinátorka Vás kontaktuje, příp. se ozvěte:
Mgr. Jana Haluzová, jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281

Dobrovolník absolvuje vstupní pohovor s koordinátorkou, společně vyberou, která činnost by mohla být vhodná a zodpoví případné otázky.


NAŠE DOBROVOLNICKÉ CENTRUM VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU

V dnešní době se mnohé pojí s výdělkem nebo jiným konkrétním přínosem. Paradoxně se ale také víc a více mluví o dobrovolnictví, jehož satisfakcí není ani výdělek, ani jiný materiální zisk. Upřímná pomoc druhému je v mých očích obrovským darem a sebeotevřením společnosti, který bývá opětován úsměvem, radostí, vděkem, dobrým pocitem, zkušeností a dalšími nezaplatitelnými hodnotami. Ptáme-li se, co je to dobrovolnictví, pak zde překládám popis ze Všeobecné deklarace dobrovolnictví: „dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti, který přináší do života nejvznešenější aspirace lidstva – snahu o mír, svobodu, příležitost, bezpečnost a spravedlnost pro všechny lidi“ (přeloženo z Universal Declaration on Volunteering; 2001). Na vyšší hodnoty poukazují také autoři Tošner a Sozanská (2006, str. 18): „dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.“ Na pomyslné váhy zisků je na straně příjemce pomoc potřebnému, na straně dobrovolníka jsou to zkušenosti, dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích. Dobrovolníkem tedy je člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle cíleně vykonává bez očekávání finanční odměny činnost, která má přínos pro příjemce, ať už jednotlivce, skupinu či společnost. Zdrojem této pomoci je dobrovolník a jeho čas, energie, vědomosti, znalosti, dovednosti, případně skupina dobrovolníků.
Dobrovolnictví na Oblastní charitě Uherský Brod funguje již několik let. Zpočátku byla tato činnost neorganizovaná a vycházela z lidského altruismu a touhy být užitečným. Dobrovolnictví nebylo nijak uchopeno zákonem, ani žádným vnitřním předpisem, postupně byla vytvořena směrnice o fungování dobrovolníků a osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu. S příchodem zákonu 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě se měli pracovníci Charity čeho přidržet a tak se začalo „od podlahy“ – od roku 2004 uherskobrodská Charita zaštítila činnost podloženou smlouvou necelým dvěma desítkám dobrovolníků. Mimo tyto dobrovolníky vykonávali dobrovolnou činnost také další, kteří neměli sepsanou smlouvu, ale chtěli být nápomocni. V roce 2006 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Uherské Hradiště, díky níž jsme dobrovolníky přijímali přes smlouvu a mohli jim garantovat např. pojištění, školení. V roce 2009 byla ustanovena pozice koordinátora dobrovolnictví, který měl dobrovolníky na starost, a pak v roce 2013 jsme uspěli v akreditačním řízení Ministerstva vnitra ČR a stali se tak samostatným dobrovolnickým centrem, které může žádat dotace a granty na svou činnost. V roce 2014 jsme akreditaci rozšířili o dobrovolníky pro Městskou nemocnici v Uh. Brodě. V roce 2016 pak o doučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a pomoc potřebným rodinám a seniorům v domácnostech.
Pro zajímavost přehled počtů našich dobrovolníků v letech:
2004 -> 7 dobrovolníků
2005 -> 5 dobrovolníků
2006 -> 2 dobrovolníci
2007-2008 -> nezájem
2009 – určení koordinátora, 34 dobrovolníků
2010 – 32 dobrovolníků
2011 – 25 dobrovolníků
2012 – 27 dobrovolníků
2013 – 25 dobrovolníků pod naší smlouvou, 1 181 dobrovolnických hodin
2014 – 45 dobrovolníků, 1008 dobrovolnických hodin
2015 – 40 dobrovolníků, 903 dobrovolnických hodin
2016 – 48 dobrovolníků, 950 dobrovolnických hodin
2017 – 56 dobrovolníků, 727 dobrovolnických hodin
2018 – 65 dobrovolníků, 1091 dobrovolnických hodin

každoročně Tříkrálová sbírka – kolem 300 skupinek po 3-5 koledníčcích