POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Název poskytovatele

 

 

 

Charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01,  Uherský Brod

Druh služby

Noclehárny

Identifikátor

5033443

Forma služby

ambulantní

Název zařízení a místo poskytování

Noclehárna Uherský Brod, budova bez čísla popisného na stav.par.č.2438, 688 01 Uherský Brod

Vedoucí služby a sociální pracovník
Bc. Pavel Janča
M: 735 713 789
pavel.janca@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:
724 651 299

Otevírací doba Noclehárny Uherský Brod
Denně od 18:30 - 6:30

Kapacita služby
Celková kapacita - 16 lůžek
Kapacita pro muže - 12 lůžek
Kapacita pro ženy - 4 lůžka

Pravidla služby

Příběh klienta

Tabulka k výroční zprávě 2018

logo_mesto_ub
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.

Poslání

Posláním Noclehárny Uherský Brod je poskytnutí přenocování a hygienického zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami a vzbudit zájem klientů k dalšímu řešení jejich situace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci - bez přístřeší nebo žijící v nevyhovujících životních podmínkách ohrožujících jejich zdraví nebo život, starší 18-ti let, fyzicky soběstačné, které nemají jinou možnost zdraví a život neohrožujícího přenocování.

Zásady poskytované sociální služby

1) Vedení klienta k soběstačnosti (např. stlaní a povlékání peřin a matrace, mytí a úklid zapůjčeného nádobí, úklid sprchového koutu po provedení osobní hygieny).

2)  Individuální přístup ke klientům. Každý klient má jiné schopnosti, dovednosti a možnosti. Platí, že co je klient si schopen udělat sám, neděláme za něj.

3)  Dodržování práv klienta. Dodržování antidiskriminačního přístupu.

(př. právní subjektivita – právo jednat vlastním jménem, listovní tajemství apod.)

4)  Jednání na partnerské úrovni – nejednat s klientem nadřazeně, neponižujeme.

5)  Respektování vlastního rozhodnutí klienta. (Klient se sám rozhodne, zda bude využívat služby Noclehárny Uherský Brod. Klientovi doporučíme možná řešení jeho situace a klient si zvolí sám, jaké řešení bude preferovat)

6)  Podporovat aktivní zapojení klienta do řešení jeho situace a začleňování do společnosti. Motivovat ke změně. (Dle schopností klienta ho směrovat k např. vyhledávání možností zaměstnání, bydlení, kontaktu s rodinou, jednání na úřadech, vyřizování léčení apod.)

7)  Respektování důstojnosti klienta. (neponižovat klienta slovy ani gesty)

8)  Důvěrnost sdělení – dodržování mlčenlivosti.

9)  Vytváření podmínek pro vyjádření názoru klienta. (při rozhovorech, při stanovování individuálních plánů, písemně – i anonymně prostřednictvím schránky, seznamovat klienty s možností podat náměty a stížnosti a způsobem jejich podávání)

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Smlouva o poskytování služby je uzavírána písemně. Smlouvu sepisuje vedoucí služby nebo jeho zástupce, vždy v kanceláři personálu bez přítomnosti dalších klientů. Dbá se na to, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy, aby se informovaně rozhodl stvrdit či nestvrdit Smlouvu podpisem. Pracovník se zájemce doptává otevřenými otázkami, aby se ujistil, že klient rozsahu smlouvy rozumí.

Popis služby

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí přenocování
 • možnost základního sociálního poradenství

Pravidla poskytování služby

Noclehárna pro muže a ženy má svá Pravidla služby, jejíchž dodržování je podmínkou pro poskytování služeb uživatelům. Klient je s Pravidly seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v noclehárně a uzavřením této Smlouvy souhlasí s jejich dodržováním. Nerespektování těchto pravidel je sankcionováno podle sankčního řádu. Účelem těchto pravidel je zejména ochrana ostatních klientů služby, jejich bezpečí a práva na využití služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Sleduje i bezpečí pracovníků služby.

Metody práce

 • individuální sociální práce
 • individuální plánování
 • rozhovory
 • spolupráce s jinými subjekty

Pravidla pro vyřizování stzížností

Každý klient Noclehárny Uherský Brod má právo podat jakoukoli stížnost proti kvalitě a způsobu poskytování služeb, aniž by byl poškozen ve svých právech. Stížnost může být podána ústně nebo písemně. Může být podána i anonymně, e-mailem nebo telefonem.Stížnost na poskytování a způsob služeb je možné podat u pracovníka noclehárny nebo u nadřízených pracovníků.

Poskytovatel je povinen vyřizovat stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb v noclehárně do 30 pracovních dnů. Pokud se stane, že vyřízení stížnosti překročí z objektivních důvodů stanovenou lhůtu, vedoucí zařízení tuto skutečnost stěžovateli oznámí.

Pravidla pro ukončení služby

 • dohodou
 • klient již nespadá do cílové skupiny
 • na žádost klienta kdykoliv
 • v případě zrušení poskytovatele sociální služby
 • v případě, že klient opakovaně porušuje Pravidla služby (např. je agresivní vůči ostatním klientům nebo personálu, vnáší alkohol do noclehárny atd.)

Úhrady za služby

Klient je informován o výši úhrady a způsobu platby za poskytnuté služby, cena za přenocování je 50 Kč.

Další doplňující informace

Cíle služby

 • Poskytnutí přenocování
 • Zajištění hygieny
 • Zvýšení informovanosti uživatelů o možnosti řešení jejich nepříznivé sociální situace

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Noclehárna Uherský Brod se nachází v areálu Lidové tvorby, která je také vlastníkem budovy. Celková kapacita noclehárny je 16 lůžek, přičemž místnost pro ženy i pro muže jsou odděleny. Ženská ložnice je vybavena dvěma dvoupatrovými lůžky. Mužské ložnice jsou vybaveny třemi dvoupatrovými lůžky a v jedné z ložnice je WC a sprchový kout. Skříně na odložení osobních věcí a oděvů jsou umístěny na chodbě. Nachází se tam také stůl, židle a rychlovarná konvice k případné přípravě vlastní stravy. Noclehárna je samostatně přístupná a je oddělenou součástí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence. S tímto zařízením má částečně společné hygienické zázemí pro klienty (WC, bezbariérový sprchový kout, umyvadlo) a zázemí pro personál (kancelář, WC, sprchový kout).

Datum aktualizace: 1.1. 2019.   Bc. Pavel Janča

Rok 2018 byl třetím rokem provozu Noclehárny Uherský Brod (dále jen noclehárna). Zájem o tuto sociální službu opět vzrostl. V průběhu roku jsme sepsali 46 smluv a celkově, za tři roky, máme sepsány smlouvy se 131 klienty. Výraznou většinu tvoří klienti z Uherského Brodu a blízkého okolí. Našim klientům nabízíme, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. Našimi klienty se stávají lidé bez přístřeší, kteří nemohou nebo nedokáží svoji tíživou situaci zatím vyřešit. Klienty se snažíme motivovat k řešení jejich nepříznivé situace ve spolupráci s následnými službami, kde mohou požádat o pomoc při hledání bydlení, práce, zdravotnického zařízení, případně jim pracovníci poradí, jak řešit dluhovou problematiku, jak si vyřídit osobní doklady. Poradíme klientům, kam se obrátit o pomoc, když potřebují potravinový balíček nebo hygienický balíček.

Klienti v naší noclehárně oceňují především teplo a bezpečí. Protože klienty učíme hygienickým návykům, což neznamená pouze denní osobní hygienu, ale také čisté povlečení, ručníky, pyžama, museli jsme v roce 2018 obnovit technické vybavení. Společně s NDC sv. Vincence Uherský Brod jsme zakoupili novou pračku a sušičku na prádlo.

O tom, že se o naší noclehárně dozvídá stále více veřejnost, svědčí i několik návštěv obyvatel Uherskobrodska, kteří se snaží pomáhat našim klientům v jejich nelehké životní situaci. Občas přinesou zeleninu či ovoce ze svých zahrádek, občas ošacení. Že není život lidí na ulici lhostejný obyvatelům Uherského Brodu, zjišťuji také ze stále se množících telefonátů, kdy nás lidé žádají o pomoc pro lidi, které potkali na ulici, pomohli jim dle svých možností a hledají pro ně další možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Obzvláště často se na nás obracejí v zimním období.

Občas se stane, že k nám do noclehárny přivedou nebo přivezou člověka, o kterém v průběhu služby zjistíme, že nespadá do naší cílové skupiny, ale potřebuje okamžitou odbornou lékařskou pomoc, v takovýchto případech velmi oceňuji pomoc Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Městské policie Uherský Brod. V této oblasti bych chtěl vyzvednout spolupráci se sociální kurátorkou pro dospělé v Uherském Brodě – paní magistrou Marcelou Sukupovou, která nám nejednou pomohla urychleně umístit lidi, kteří nebyli ze zdravotních důvodů schopni využívat naše služby, do patřičného zdravotnického zařízení.

Závěrem chci poděkovat všem obyvatelům města Uherského Brodu za jejich snahu pomáhat, za to, že nejsou lhostejní k osudu ostatních lidí. Poděkovat chci také již výše zmíněné Policii ČR v Uherském Brodě, Městské policii Uherský Brod, Zdravotnické záchranné službě za jejich pomoc našim klientům. Děkuji paní Mgr. Sukupové za skvěle fungující spolupráci. V neposlední řadě patří dík pracovnicím Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod, za jejich obětavou práci pro naše klienty a pracovníkům celé Charity Uherský Brod za výkon jejich poslání. Můj dík patří také zastupitelům města Uherský Brod, pracovníkům Odboru sociálních věcí, bez jejich přispění by nebylo možné poskytovat naši službu potřebným lidem. Velkou roli v pomoci našim klientům často sehrávají pracovnice Úřadu práce Uherský Brod a zvláště pracovnice oddělení hmotné nouze, kterým také moc děkuji za jejich dobře odvedenou práci.

Rok 2018 byl třetím rokem provozu Noclehárny Uherský Brod (dále jen noclehárna). Zájem o tuto sociální službu opět vzrostl. V průběhu roku jsme sepsali 46 smluv a celkově, za tři roky, máme sepsány smlouvy se 131 klienty. Výraznou většinu tvoří klienti z Uherského Brodu a blízkého okolí. Našim klientům nabízíme, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. Našimi klienty se stávají lidé bez přístřeší, kteří nemohou nebo nedokáží svoji tíživou situaci zatím vyřešit. Klienty se snažíme motivovat k řešení jejich nepříznivé situace ve spolupráci s následnými službami, kde mohou požádat o pomoc při hledání bydlení, práce, zdravotnického zařízení, případně jim pracovníci poradí, jak řešit dluhovou problematiku, jak si vyřídit osobní doklady. Poradíme klientům, kam se obrátit o pomoc, když potřebují potravinový balíček nebo hygienický balíček.

Klienti v naší noclehárně oceňují především teplo a bezpečí. Protože klienty učíme hygienickým návykům, což neznamená pouze denní osobní hygienu, ale také čisté povlečení, ručníky, pyžama, museli jsme v roce 2018 obnovit technické vybavení. Společně s NDC sv. Vincence Uherský Brod jsme zakoupili novou pračku a sušičku na prádlo.

O tom, že se o naší noclehárně dozvídá stále více veřejnost, svědčí i několik návštěv obyvatel Uherskobrodska, kteří se snaží pomáhat našim klientům v jejich nelehké životní situaci. Občas přinesou zeleninu či ovoce ze svých zahrádek, občas ošacení. Že není život lidí na ulici lhostejný obyvatelům Uherského Brodu, zjišťuji také ze stále se množících telefonátů, kdy nás lidé žádají o pomoc pro lidi, které potkali na ulici, pomohli jim dle svých možností a hledají pro ně další možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Obzvláště často se na nás obracejí v zimním období.

Občas se stane, že k nám do noclehárny přivedou nebo přivezou člověka, o kterém v průběhu služby zjistíme, že nespadá do naší cílové skupiny, ale potřebuje okamžitou odbornou lékařskou pomoc, v takovýchto případech velmi oceňuji pomoc Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Městské policie Uherský Brod. V této oblasti bych chtěl vyzvednout spolupráci se sociální kurátorkou pro dospělé v Uherském Brodě – paní magistrou Marcelou Sukupovou, která nám nejednou pomohla urychleně umístit lidi, kteří nebyli ze zdravotních důvodů schopni využívat naše služby, do patřičného zdravotnického zařízení.

 

Závěrem chci poděkovat všem obyvatelům města Uherského Brodu za jejich snahu pomáhat, za to, že nejsou lhostejní k osudu ostatních lidí. Poděkovat chci také již výše zmíněné Policii ČR v Uherském Brodě, Městské policii Uherský Brod, Zdravotnické záchranné službě za jejich pomoc našim klientům. Děkuji paní Mgr. Sukupové za skvěle fungující spolupráci. V neposlední řadě patří dík pracovnicím Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod, za jejich obětavou práci pro naše klienty a pracovníkům celé Charity Uherský Brod za výkon jejich poslání. Můj dík patří také zastupitelům města Uherský Brod, pracovníkům Odboru sociálních věcí, bez jejich přispění by nebylo možné poskytovat naši službu potřebným lidem. Velkou roli v pomoci našim klientům často sehrávají pracovnice Úřadu práce Uherský Brod a zvláště pracovnice oddělení hmotné nouze, kterým také moc děkuji za jejich dobře odvedenou práci.

Dne 2. 1. 2019

Pavel Janča, vedoucí Noclehárny Uherský Brod.

Ohlédnutí za rokem 2018

Rok 2018 byl třetím rokem provozu Noclehárny Uherský Brod (dále jen noclehárna). Zájem o tuto sociální službu opět vzrostl. V průběhu roku jsme sepsali 46 smluv a celkově, za tři roky, máme sepsány smlouvy se 131 klienty. Výraznou většinu tvoří klienti z Uherského Brodu a blízkého okolí. Našim klientům nabízíme, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. Našimi klienty se stávají lidé bez přístřeší, kteří nemohou nebo nedokáží svoji tíživou situaci zatím vyřešit. Klienty se snažíme motivovat k řešení jejich nepříznivé situace ve spolupráci s následnými službami, kde mohou požádat o pomoc při hledání bydlení, práce, zdravotnického zařízení, případně jim pracovníci poradí, jak řešit dluhovou problematiku, jak si vyřídit osobní doklady. Poradíme klientům, kam se obrátit o pomoc, když potřebují potravinový balíček nebo hygienický balíček.

Klienti v naší noclehárně oceňují především teplo a bezpečí. Protože klienty učíme hygienickým návykům, což neznamená pouze denní osobní hygienu, ale také čisté povlečení, ručníky, pyžama, museli jsme v roce 2018 obnovit technické vybavení. Společně s NDC sv. Vincence Uherský Brod jsme zakoupili novou pračku a sušičku na prádlo.

O tom, že se o naší noclehárně dozvídá stále více veřejnost, svědčí i několik návštěv obyvatel Uherskobrodska, kteří se snaží pomáhat našim klientům v jejich nelehké životní situaci. Občas přinesou zeleninu či ovoce ze svých zahrádek, občas ošacení. Že není život lidí na ulici lhostejný obyvatelům Uherského Brodu, zjišťuji také ze stále se množících telefonátů, kdy nás lidé žádají o pomoc pro lidi, které potkali na ulici, pomohli jim dle svých možností a hledají pro ně další možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Obzvláště často se na nás obracejí v zimním období.

Občas se stane, že k nám do noclehárny přivedou nebo přivezou člověka, o kterém v průběhu služby zjistíme, že nespadá do naší cílové skupiny, ale potřebuje okamžitou odbornou lékařskou pomoc, v takovýchto případech velmi oceňuji pomoc Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Městské policie Uherský Brod. V této oblasti bych chtěl vyzvednout spolupráci se sociální kurátorkou pro dospělé v Uherském Brodě – paní magistrou Marcelou Sukupovou, která nám nejednou pomohla urychleně umístit lidi, kteří nebyli ze zdravotních důvodů schopni využívat naše služby, do patřičného zdravotnického zařízení.

Závěrem chci poděkovat všem obyvatelům města Uherského Brodu za jejich snahu pomáhat, za to, že nejsou lhostejní k osudu ostatních lidí. Poděkovat chci také již výše zmíněné Policii ČR v Uherském Brodě, Městské policii Uherský Brod, Zdravotnické záchranné službě za jejich pomoc našim klientům. Děkuji paní Mgr. Sukupové za skvěle fungující spolupráci. V neposlední řadě patří dík pracovnicím Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod, za jejich obětavou práci pro naše klienty a pracovníkům celé Charity Uherský Brod za výkon jejich poslání. Můj dík patří také zastupitelům města Uherský Brod, pracovníkům Odboru sociálních věcí, bez jejich přispění by nebylo možné poskytovat naši službu potřebným lidem. Velkou roli v pomoci našim klientům často sehrávají pracovnice Úřadu práce Uherský Brod a zvláště pracovnice oddělení hmotné nouze, kterým také moc děkuji za jejich dobře odvedenou práci.

Dne 2. 1. 2019

Pavel Janča, vedoucí Noclehárny Uherský Brod.

Fotogalerie

IMG_2235IMG_2240IMG_2239

 

IMG_2241IMG_2251IMG_2244IMG_2248