Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod
Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod


Vedoucí zařízení:
Mgr. Radka Roubalíková, DiS.
T:  572 633 105
M: 724 651 264
radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz

Sociání pracovníci:
Bc. Darja Mičová
darja.micova@uhbrod.charita.cz

Bc. Lukáš Jílek
lukas.jilek@uhbrod.charita.cz

Ohlédnutí za rokem 2018

Služba Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod vznikla 29.11.2000. Zařízení poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci, již nezvládají řešit vlastními silami.

Zájem o tuto službu i v roce 2018 opět vzrostl. V tomto roce bylo přijato 29 klientek a 66 dětí. Zároveň vzrostl i počet evidovaných žádostí o službu na 120.

Během pobytu v našem zařízení poskytujeme pomoc a podporu klientkám tak, aby po odchodu z azylového domu byly schopny co nejlépe obstát v každodenním životě a byly co nejméně závislé na sociální pomoci. Podmínkou pobytu je aktivní spolupráce klientky při řešení své obtížné situace. Cílem zařízení je poskytnout matkám s dětmi přechodné ubytování a podporovat jejich samostatnost. Pomoc je poskytována v oblastech bydlení, hospodaření s finančními prostředky, péče o dítě, zaměstnání, péče o domácnost, péče o vlastní osobu    a řešení rodinné situace. V průběhu roku 2018 se celkem 13-ti klientkám podařilo zajistit běžné bydlení v podobě podnájmu. 

Velké poděkování patří všem dárcům a sponzorům, s jejichž pomocí jsme mohli zakoupit potřebné vybavení na azylový dům a díky nim mohly být zorganizovány akce jako například Oslava dne dětí, Mikuláš nebo Vánoční nadílka. Poděkování patří také městu Uherský Brod, dobrovolníkům a všem spolupracovníkům.