SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBCÍCH

Činnost charitního sociálního pracovníka na obci

Sociální pracovník je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 109 kompetentní:
„Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.“

Nabízíme Vám:

  • Základní sociální poradenství pro všechny věkové skupiny:

Sociální pracovník nabízí možnosti a řešení nepříznivé sociální situace osob (analyzuje jeho problémy, směřuje jej na sociální služby zabývající se danou problematikou, předává kontakty na sociální služby, úřady a instituce).

Vysvětluje mechanismy sociálního systému. Informuje osoby o nárocích na sociální dávky, případně poskytuje a pomáhá s vyplněním příslušných formulářů, žádostí a s analýzou dokumentů (např. základní dluhové poradenství,…).

Působí na osoby v rámci primární prevence (zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny patologických jevů, jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak jim předcházet; zaměřena na veškeré obyvatelstvo).

  • Poradenství týkající se charitní sociální služby poskytované v dané obci:

Informuje o druhu a způsobu poskytované služby v dané obci (pečovatelská služba/domov pro seniory), o základních činnostech služby i o službách poskytovaných nad rámec zákonných povinností.

Seznamuje osoby s pravidly pro přijetí do těchto služeb, s podáním žádostí o poskytování služby i o poskytování bydlení. Předkládá k nahlédnutí základní dokumenty služeb (žádost, smlouva a její přílohy, domovní řád, ceník,…).    

Informuje o výhodách pro žadatele i jejich rodinné příslušníky při poskytování sociální  služby.  

  • Předkládá komplexní nabídku služeb Oblastní charity Uherský Brod:
  • Služby odborného sociálního poradenství (Poradna).
  • Služby sociální prevence (Centrum seniorů, Domovinka, Azylový dům, Terapeutická dílna, Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna).
  • Služby sociální péče (domovy pro seniory, pečovatelské služby).
  • Další služby Oblastní charity (Domácí zdravotní a hospicová péče, Půjčovna kompenzačních pomůcek, charitní Kuchyně s jídelnou, Pedikúry, Převozy vozíčkářů, Potravinová a materiální pomoc, Pomoc při mimořádných událostech, Dobrovolnická činnost, Pastorační činnost, Sbírková činnost,…)

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimíra Suchánková
koordinátorka sociální práce
M: 733 742 053
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz