LOGO SK projekt

Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Česká republika

Kód projektu: NFP 304030D115

Partneři projektu: Oblastní charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019

Rozpočet projektu:  54 950,40 EUR (financováno 85 % z EFRR, 10 % vlastní   zdroje, 5 % ze státního rozpočtu)

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň spolupráce mezi regionálními aktéry, kterými jsou Oblastní charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézní charita. A to prostřednictvím rozvoje společného informačního prostoru, výměny zkušeností a vzdělávání.

Projekt zahrnuje několik dílčích aktivit:

1) Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu

Tato aktivita bude realizována prostřednictvím zpracování pracovního materiálu zaměřeného na přípravu a realizaci dalších společných projektů a možnosti jejich financování. Dále proběhnou společná střetnutí.

2) Zvyšování institucionárních kapacit a zručností organizačních struktur v oblasti efektivní správy, vzdělávání

Tato aktivita bude naplněna prostřednictvím cyklu společných školení, která zvýší kompetentnost nejen vedoucích pracovníků, ale také ostatních zaměstnanců, fundraiserů. Obě organizace se v oblasti rozvoje sociálních služeb potýkají s obdobnými problémy, mají však různé metody jejich řešení. Smyslem školení je výměna zkušeností, vzdělávání v oblasti legislativy a dalších témat. Společná školení obou partnerů budou probíhat střídavě na české a na slovenské straně, tak aby docházelo k vzájemnému posilování partnerství.                                                                                  
Celkem proběhne 14 školení. Čtyři školení u českého partnera, deset školení u slovenského partnera.

3) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur

Společné aktivity podporující místní identitu a tradice budou nástrojem pro vytváření a upevňování partnerství. V průběhu projektu bude realizováno několik střetnutí obou organizací a jejich klientů střídavě na obou stranách hranice pro úspěšné navázání partnerství nejen mezi organizačními strukturami, ale také klienty.                                                                                                                       
Celkem proběhne 12 střetnutí obou organizací a jejich klientů.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé ORP Uherský Brod a okresu Trnava. Cílová skupina je složena z klientů partnera, zaměstnanců a dobrovolníků.