Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti nenásilnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou v zařízení přítomny a jsou hybnou silou pro pracovní týmy i motivací uživatelů služeb a jsou spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání. Nabídka pastorační služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.

Lidé, kteří hledají sociální pomoc, ví, že Charita stojí na duchovních základech, a proto jejich volba využívat právě charitních služeb může být vedena nejen očekáváním profesionálního a odborného poskytnutí pomoci, ale i zajištěním nabídky či zprostředkování služeb duchovních, a to i z jiných křesťanských církví.

Hlavním posláním pastoračního asistenta je v lidské rovině povzbuzovat, posilovat či  pomáhat překonávat těžkosti a zároveň zprostředkovávat prostor pro uspokojení duchovních potřeb pracovníků i těch, kterým pomáháme.

Pastorační asistent Oblastní charity Uherský Brod
Vít Kadlčík
T: 724 651 295
vit.kadlcik@uhbrod.charita.cz

Duchovní aktivity Oblastní charity Uherský Brod v roce 2015

 • Mše svaté v budově ředitelství a v ostatních službách a zařízeních – 70 mší svatých.
 • Pravidelné vysluhování svátosti smíření a pomazání nemocných /Domy pro seniory a DPS/.
 • Návštěvy akolytů se svatým přijímáním.
 • Mimořádné sloužení mší svatých při různých významných příležitostech – Den charity v Horním Němčí, Den dobrovolnictví v Bojkovicích, Charitní tábor, oslava výročí vzniku jednotlivých služeb /Vlčnov, Korytná, Terapeutická dílna a Denní stacionář Domovinka Uherský Brod/, mše svatá na závěr kalendářního roku ve Starém Městě. 
 • Pravidelná mariánská večeřadla v Domovince s otcem Josefem Pelcem.
 • V prosinci před vánočními svátky mše svatá za  lidi bez přístřeší, následující den oběd s těmito lidmi v NDC sv. Vincence za přítomnosti vedení Oblastní charity a představitelů města Uherský Brod.
 • Modlitba růžence a křížové cesty ve farním kostele v Uherském Brodě vedená pracovníky Charity.
 • Celkem 7x adorace ve farním kostele v Uh. Brodě.
 • Duchovní obnova zaměstnanců v trvání dvou dnů pod vedením P. Tomáše Waszinského v Tasovicích u Znojma, rodišti sv. Klementa M. Hofbauera.
 • Účast Charity v mariánském průvodu u příležitosti Růžencové slavnosti v Uherském Brodě.
 • Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážíme Betlémské světlo.
 • Požehnání a vyslání tříkrálových koledníků téměř ve všech obcích děkanátu.
 • Velmi dobrá spolupráce s farnostmi při přípravě a realizaci TKS.
 • Společná modlitba a duchovní slovo pastoračního asistenta na začátku každé porady vedení.
 • Spolupracujeme při organizaci slavnosti Božího Těla. Návštěvy řádových sester z Uherského. Brodu v Charitních domech ve Slavkově a Nivnici /setkání a modlitba s uživateli, podání sv. přijímání/.
 • Kněží děkanátu  navštěvují většinu našich služeb za účelem slavení mše svaté a udělování dalších svátostí.
 • Kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků při organizaci TKS. Mnozí kněží se ve své farnosti aktivně zapojují do TKS tím, že organizují setkání s tříkrálovými koledníky s požehnáním před samotným koledováním. Pomáhají s propagací /při ohláškách, umísťují informační letáky do vývěsek, apod./.
 • Velmi dobrá spolupráce s farnostmi je i při organizaci Postní almužny a postních a adventních sbírek potravin.
 • Prezentace charitního díla na Dnech dobré vůle na Velehradě.
 • Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady charity, zajímá se o činnost Charity, setkává se s vedením Charity, celoročně zajišťuje duchovní přednáškovou činnost pro službu Centrum seniorů. Některé aktivity probíhají díky pochopení otce děkana na faře.
 • Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační rady farnosti Uherský Brod. Zástupce farnosti Uherský Brod je členem Rady charity při OCH UB.
 • Spolupracujeme se Základní katolickou školou Uherský Brod. Žáci této školy navštěvují zařízení provozované OCH UB.

 • Pastorační asistent publikuje články s duchovní tématikou v Charitním zpravodaji, na webových stránkách organizace, Informacích Arcidiecézní charity Olomouc atd.