Oblastní charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních služeb z řady nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji.

Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působíme, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společenské odpovědnosti považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organizace.

Veškeré naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti můžeme rozdělit do čtyř základních oblastí. Jde o oblasti, které se zaměřují zejména na zaměstnance, životní prostředí, spolupráci a komunikaci s veřejností a transparentní řízení.

Péče o zaměstnance:

 • máme nastavený systém benefitů /týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pořízení pracovního oblečení, odměny při životních jubilejních a odchodu do důchodu, vysíláme zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor pro děti našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání výhodných telefonních tarifů, aj./
 • podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání projektů na vzdělávání, zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravě zpracování těchto projektů, podporujeme studium zaměstnanců na VŠ /vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden placeného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/
 • umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu
 • zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných rekolekcí
 • provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové cíle vedoucí ke zlepšení naší práce

Životní prostředí:

 • samozřejmostí je třídění odpadů
 • máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů
 • šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla
 • pořizujeme vozidla s pohonem na LPG – v roce 2014 jsme pořídili 9 nových aut pro pečovatelské služby v kombinaci benzín/LPG
 • pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí

Spolupráce a komunikace s veřejností:

 • máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje o zapojení naší organizace do Integrovaného záchranného systému
 • na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat  zejména při mimořádných událostech typu povodní,  požárů, průmyslových havárií, dopravních neštěstí, apod. na celém území Zlínského kraje /zajištění a poskytnutí stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, převozu osob, vč. zdravotně postižených, dodávky základních druhů potravin, desinfekce, vysoušečů, aj./
 • od 16.10.2014 do 12.1.2015 jsme denně dováželi z naší kuchyně stravu členům IZS do Vrbětic, kteří zde řešili následky výbuchu muničního skladu
 • Centrum potravinové a materiální pomoci shromáždilo cca 8,3 tuny potravin, které během roku rozdalo sociálně slabým rodinám a lidem bez přístřeší
 • máme Ministerstvem vnitra ČR  akreditovanou Dobrovolnickou činnost, aktivně pracujeme s dobrovolníky a zapojujeme je do našich aktivit
 • pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP UB
 • spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí
 • pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravodaj
 • spolupracujeme s mnoha firmami, věnujeme se aktivně fundraisingu  

Transparentní řízení:

 • výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši činnost dohlíží zřizovatel, Rada charity, Revizní komise při Radě charity, úřady státní správy, samosprávy, a další
 • každoročně vydáváme Výroční zprávu
 • zaměstnanci se řídí Kodexem charity ČR a dalšími profesními kodexy
 • poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce kvality sociálních služeb
 • na efektivitu, kvalitu a potřebnost našich služeb dohlíží Zlínský kraj /benchmarking/
 • jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů
 • je zpracovaný Strategický plán organizace
 • máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic