Rada charity při Oblastní charitě Uherský Brod je poradním orgánem ředitele Charity. Je ustanovena na základě Stanov Arcidiecézní charity Olomouc /ACHO/.

Členy Rady při Oblastní charitě Uherský Brod, se souhlasem příslušného duchovního správce nebo děkana, jmenuje a odvolává prezident Arcidiecézní charity Olomouc, nebo osoba pověřená diecézním biskupem, zpravidla na návrh ředitele příslušné Charity. Funkční období členů Rady charity jsou dva roky.

Současné složení Rady charity:

Předsedkyně
Marta Mošťková

Členové
Mgr. Petra Píšková
Adam Bobčík
Ing. Marie Kománková
Bc. Karel Smetana
Olga Kvasničková
Ing. Petr Vrána
Bc. Marek Mahdal
Vítězslava Kubíčková
Ing. Ferdinand Kubáník
Ing. Jiří Zatloukal

Duchovní správce
P. Mgr. Josef Pelc