CO JE DOBROVOLNICTVÍ?
Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá potřebnému člověku, podporuje chod jednotlivých služeb a akcí. Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.

Dobrovolnictví je považováno za projev vyspělé občanské společnosti. Charita navíc spatřuje kořeny nezištné pomoci bližnímu v křesťanství. V podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 25-37) a v dalších biblických textech dostávají křesťané vzor pro své jednání. Člověk má možnost konat skrze dobrovolnictví službu trpícím a potřebným lidem v duchu evangelia: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25, 40)

JAKÁ JE ČINNOST DOBROVOLNÍKA?
Oblasti činností mohou být velmi různorodé, s naším Dobrovolnickým centrem se lze zapojit do těchto činností:

 • doučování dětí a příprava volnočasových aktivit na Azylovém domě,
 • pomoc při mimořádných událostech,
 • společnost (čtení, povídání, procházky) potřebným – na charitních domech, domech s pečovatelskou službou či v domácnostech, ale také např. v Terapeutické dílně sv. Justiny, Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší, pacientům v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě
 • pořádání akcí pro děti (tábor, drakiáda apod.) či jiných charitních akcí (ples, výlety, výročí, apod.),
 • pomoc při sbírkách (potravin, oblečení, Tříkrálová sbírka)
 • pomoc s přípravami a realizací akcí či chodem služeb – úpravy zahrádky, sečení trávy, rukodělné aktivity, pečení, příprava aktivit, grafické návrhy plakátů a pozvánek apod.,
 • doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • volnočasové aktivity pro děti v NZDM Uh. Brod (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)


Dobrovolník si sám určí, jak často chce docházet – někteří dobrovolníci přichází pravidelně každý týden, někteří jednou za měsíc, jiní jedno za rok pomáhají na akci. Každá věnovaná minuta se počítá!

KDO JE DOBROVOLNÍK A JAK SE JÍM STÁT?
Dobrovolníkem je:

 • osoba starší 15ti let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu (zákon 198/2002 Sb.)
 • „osoba, která bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj volný čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ (Tošner, Sozanská, 2006).

  Dobrovolníkům garantujeme:
 • pojištění,
 • školení,
 • získání zkušeností a dovedností pod dohledem odborníků z praxe,
 • praktické poznání neziskového sektoru,
 • poznání nových lidí,

  Od dobrovolníků požadujeme:
 • trestní bezúhonnost,
 • dochvilnost,
 • vlastní nápady a energii,
 • chuť do činnosti.

Dobrovolníkovi je za to vše odměnou dobrý pocit, sebereflexe, seberozvoj i seberealizace v oblasti, kterou si sám zvolí. Dále získává zkušenosti, znalosti ze školení, na vyžádání vystavíme potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti. Dobrovolníky zveme na naše akce a jednou ročně na Setkání dobrovolníků.

KONTAKTY
Zaujala Vás dobrovolnická činnost? Chcete se stát dobrovolníkem? Vyplňte prosím kratičký dotazník (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_cO0HKdkbmQK18d_HQZq3pjx6Fj9TRlmKgSAF6CuujSvIw/viewform?usp=sf_link) a naše koordinátorka Vás kontaktuje, příp. se ozvěte:
Mgr. Jana Haluzová, jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281

Dobrovolník absolvuje vstupní pohovor s koordinátorkou, společně vyberou, která činnost by mohla být vhodná a zodpoví případné otázky.


NAŠE DOBROVOLNICKÉ CENTRUM VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU

V dnešní době se mnohé pojí s výdělkem nebo jiným konkrétním přínosem. Paradoxně se ale také víc a více mluví o dobrovolnictví, jehož satisfakcí není ani výdělek, ani jiný materiální zisk. Upřímná pomoc druhému je v mých očích obrovským darem a sebeotevřením společnosti, který bývá opětován úsměvem, radostí, vděkem, dobrým pocitem, zkušeností a dalšími nezaplatitelnými hodnotami. Ptáme-li se, co je to dobrovolnictví, pak zde překládám popis ze Všeobecné deklarace dobrovolnictví: „dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti, který přináší do života nejvznešenější aspirace lidstva – snahu o mír, svobodu, příležitost, bezpečnost a spravedlnost pro všechny lidi“ (přeloženo z Universal Declaration on Volunteering; 2001). Na vyšší hodnoty poukazují také autoři Tošner a Sozanská (2006, str. 18): „dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.“ Na pomyslné váhy zisků je na straně příjemce pomoc potřebnému, na straně dobrovolníka jsou to zkušenosti, dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích. Dobrovolníkem tedy je člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle cíleně vykonává bez očekávání finanční odměny činnost, která má přínos pro příjemce, ať už jednotlivce, skupinu či společnost. Zdrojem této pomoci je dobrovolník a jeho čas, energie, vědomosti, znalosti, dovednosti, případně skupina dobrovolníků.
Dobrovolnictví na Oblastní charitě Uherský Brod funguje již několik let. Zpočátku byla tato činnost neorganizovaná a vycházela z lidského altruismu a touhy být užitečným. Dobrovolnictví nebylo nijak uchopeno zákonem, ani žádným vnitřním předpisem, postupně byla vytvořena směrnice o fungování dobrovolníků a osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu. S příchodem zákonu 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě se měli pracovníci Charity čeho přidržet a tak se začalo „od podlahy“ – od roku 2004 uherskobrodská Charita zaštítila činnost podloženou smlouvou necelým dvěma desítkám dobrovolníků. Mimo tyto dobrovolníky vykonávali dobrovolnou činnost také další, kteří neměli sepsanou smlouvu, ale chtěli být nápomocni. V roce 2006 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Uherské Hradiště, díky níž jsme dobrovolníky přijímali přes smlouvu a mohli jim garantovat např. pojištění, školení. V roce 2009 byla ustanovena pozice koordinátora dobrovolnictví, který měl dobrovolníky na starost, a pak v roce 2013 jsme uspěli v akreditačním řízení Ministerstva vnitra ČR a stali se tak samostatným dobrovolnickým centrem, které může žádat dotace a granty na svou činnost. V roce 2014 jsme akreditaci rozšířili o dobrovolníky pro Městskou nemocnici v Uh. Brodě. V roce 2016 pak o doučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a pomoc potřebným rodinám a seniorům v domácnostech.
Pro zajímavost přehled počtů našich dobrovolníků v letech:
2004 -> 7 dobrovolníků
2005 -> 5 dobrovolníků
2006 -> 2 dobrovolníci
2007-2008 -> nezájem
2009 – určení koordinátora, 34 dobrovolníků
2010 – 32 dobrovolníků
2011 – 25 dobrovolníků
2012 – 27 dobrovolníků
2013 – 25 dobrovolníků pod naší smlouvou, 1 181 dobrovolnických hodin
2014 – 45 dobrovolníků, 1008 dobrovolnických hodin
2015 – 40 dobrovolníků, 903 dobrovolnických hodin
2016 – 48 dobrovolníků, 950 dobrovolnických hodin
2017 – 56 dobrovolníků, 727 dobrovolnických hodin
2018 – 65 dobrovolníků, 1091 dobrovolnických hodin

každoročně Tříkrálová sbírka – kolem 300 skupinek po 3-5 koledníčcích