Předsedkyně Rady charity Marta Moštková: práce Charity je složitá, bez lásky ji nelze vykonávat…

Předsedkyně Rady charity Marta Moštková: práce Charity je složitá, bez lásky ji nelze vykonávat…

Zajistit bezproblémový chod tak velké organizace jako je Oblastní charita Uherský Brod, tedy organizace, která zaměstnává celkem 160 osob a poskytuje širokou škálu služeb, není jednoduché. 

Také z těchto důvodů se jednou za měsíc schází členové Rady charity, aby se informovali o novinkách uherskobrodské Charity a hledali nejvhodnější řešení organizačních záležitostí. O tom, jak Rada charity pracuje a funguje, ochotně hovořila její předsedkyně Marta Moštková, která v současné době působí ve funkci místostarostky Vlčnova. Řeč došla i na úskalí práce charitních pracovníků…

Paní Moštková, prosím, představte veřejnosti, k čemu slouží Rada charity a kdo jí tvoří…

Rada charity je ustanovena na základě stanov Arcidiecézní charity Olomouc a je poradním orgánem ředitele charity. Členové jsou jmenováni na dva roky a nemohou být profesionálními zaměstnanci příslušné oblastní charity. Členy rady se souhlasem příslušného duchovního správce nebo děkana jmenuje a odvolává prezident Arcidiecézní charity Olomouc nebo osoba pověřená diecézním biskupem, zpravidla na návrh ředitele příslušné charity. V současné době má rada Oblastní charity Uherský Brod jedenáct členů, kteří zastupují některé obce, na jejichž území Oblastní charita provozuje sociální zařízení, na jednání rady je zván i děkan uherskobrodského děkanátu.

Jak vnímáte práci Charity z pozice místostarostky obce Vlčnov?

Nesmírně si vážím a oceňuji aktivity i práci zaměstnanců charity, kteří dokáží předávat milosrdnou lásku všem potřebným. Péče v zařízeních, které provozuje Oblastní charita Uherský Brod je poskytována na vysoké profesionální úrovni. Svědčí o tom i množství zájemců, kteří využívají služby charity i těch, kteří jsou zatím „čekateli“ na umístění do vhodného zařízení. Když jsme před lety budovali ve Vlčnově zařízení pro potřebné a staré občany, od počátku se pracovalo s názvem „charitní dům“ a provozovatelem byla oslovena právě Oblastní charita Uherský Brod. Měli jsme s panem starostou bohaté zkušenosti z návštěv našich občanů v různých sociálních zařízeních, provozovaných různými subjekty, proto naše volba byla jasná.

Pokud se nepletu, v minulosti jste pracovala jako zdravotní sestra - jak tedy, prosím, vnímáte činnost Charity z pozice zdravotní sestry? Co považujete v této práci za nejtěžší a naopak jaká pozitiva na této činnosti vidíte?

Pamatujete si dobře, jsem původním povoláním zdravotní sestra - primárně dětská sestra, tudíž mám k charitní činnosti velmi blízko. Práce s lidmi je všeobecně těžká a složitá, zvláště pak s nemocnými, postiženými a starými. Aby člověk pracovní vytížení zvládl, musí své povolání milovat, což klienti dokáží vycítit. Rozhodně se nedá podceňovat - odbornou zdatnost považuji za samozřejmou, empatie, vstřícnost a úsměv!!! Pozitivem je pokoj v duši po dobře vykonané práci, a to i přesto, že hodnocení neodpovídá odpovědnosti, která práci provází.

 Ředitel naší Oblastní charity Uherský Brod, pan Petr Houšť byl při své nedávné návštěvě v Bavorsku svými německými kolegy ujištěn, že práce této organizace je v Německu vysoce prestižní a je takto vnímána i tamní širokou veřejností, vedením země, firmami a úřady. Máte dojem, že je tomu tak i v České republice?

Nejen v Německu, ale i v jiných zemích s dlouhou tradicí charitních organizací jsou tyto vnímány velmi pozitivně. Zcela jistě to souvisí právě s nepřerušenou tradicí a kladným vnímáním církevních organizací. V naší zemi jsme ve vnímání Charity hodně pozadu. Dle zkušeností se dosti často začnou občané zajímat o Charitu teprve tehdy, když potřebují její pomoc pro sebe nebo své blízké. A bohužel, jsou překvapeni, že za provedené úkony se i Charitě platí. Myslím si, že je nutné provádět opakovaně osvětu o tom, jaké služby Charita provádí – nejvhodnější a nejlevnější prostředek ke zveřejnění jsou zpravodaje obcí a měst, využít rovněž jejich internetové stránky, oslovit praktické lékaře s nabídkou spolupráce, podat informace prostřednictvím farností, uspořádat dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních apod. a především trpělivou a profesionální prací si získávat sympatie okolí...

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus