O nás

Charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
Tel: +420 572 630 648
www.uhbrod.charita.cz
IČO: 48489336
DIČ: CZ48489336
Bankovní účet: 1540093329/0800
ID datové schránky: x9sj7sn

ŘEDITEL, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Ing. Libor Mikel
+420 724 651 320
7boy8Wca6.yjGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Bc. Terezie Fojtíková, DiS
vedoucí a sociální pracovnice
Domácí odlehčovací služby Uherský Brod
vedoucí Víceúčelového komunitního centra
Sociální poradenství
tel. +420 724 651 265
a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

HLAVNÍ EKONOM
Ing. Eva Gabrhelová
tel.: +420 732 374 715
eva.gabrhelova@uhbrod.charita.cz

PASTORAČNÍ ASISTENT
vedoucí Domovinky 
Ing. František Bílek, Ph.D.
+420 724 651 321
Email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Rada Charity Uherský Brod:

Patrik Kunčar                    
Jaroslav Hlavica               
Marie Vintrová                 
Miroslav Bartončík


Územní působnost
uherskobrodský děkanát
ORP Uherský Brod

Počet zaměstnanců k 31.12.2021:   226 (včetně dohod)

Zřizovatel:
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
771 01 Olomouc

Založení Charity Uherský Brod: v roce 1927 P. Jaroslavem Hlobilem.
Znovuobnovení činnosti: 28.9.1992.

Poslání
Charita Uherský Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

Preambule
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.

Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti /z Kodexu Charity ČR/.

Zásady
Naše práce vychází z křesťanského vnímání hodnoty každé osoby, jeho jedinečnosti, svobody a důstojnosti.

Základní zásady, kterými se řídí služby Charity Uherský Brod
  • dodržování a respektování základních lidských práv podle Listiny základních lidských práv a svobod
  • úcta k člověku za všech okolností
  • jednání na partnerské úrovni
Cíl
  • poskytování kvalitní a odborné péče
  • rozšiřování okruhu služeb na základě potřebnosti občanů
  • dosažení stabilního postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní situaci, kteří při řešení potřebují pomoc druhé osoby.
Každá naše služba má dále blíže specifikovány poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti dle výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob z Ministerstva kultury, číslo evidence: 8/1-02-733/1996, je zejména charitativní a humanitární činnost, pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí, zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení.
 
Všechny poskytované sociální služby jsou zařazeny do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje.