Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel


  • Tel.: 731 629 964
 
Křížovnická 26, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Jana Svobodová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Svobodová, DiS. - vedoucí zařízení