Sociálně terapeutické dílny


  • Tel.: 731 433 020
 
Meclov 1, Meclov, 345 01

Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavel Mazza - technický/provozní pracovník Naděžda Dolejší - technický/provozní pracovník