Občanská poradna TáborCílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Občanská poradna Tábor poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Poradna poskytuje klientům pomoc a podporu při hledání optimálních způsobů řešení obtížných životních situací. Cílem poradenství je, aby klienti netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.  Snahou poradenství je, aby klient porozuměl lépe své životní situaci a našel adekvátní řešení za pomoci svých vlastních sil a za pomoci a podpory odborného vedení.

Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech majetkoprávních, bytových, vztahových, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, finanční oblasti, zvláště pak dluhového poradenství, sociálních systémů a práv. Dále pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktů s navazujícími službami.

Služba je poskytována bezplatně, na základě požádání klienta a to formou osobní, písemnou (emailem, dopisem) či telefonickou.

Služba je poskytována ambulantně v prostorech poradny, v případě žádosti klienta lze službu poskytnout terénně a to v jeho přirozeném prostředí, případně na jiném místě, na kterém se poradce s uživatelem dohodne. Služby mimo prostory poradny jsou poskytovány ve výjimečných případech.  Na tomto způsobu poskytování služby se vždy pracovník domluví s klientem dopředu. Za poskytování služby mimo prostory poradny se považují i doprovody klienta.

Základní formou realizované služby jsou konzultace, jejich délka trvání je zpravidla 30 až 60 minut, přesná délka konzultace je závislá na potřebě klienta a časovým možnostem odborníka.  Základními prostředky během konzultace je podání jednoduchých věcných informací, poskytnutí rad a názorů, pomoc při podávání a sepisování právních podání, krizová intervence.

Klienti mají k dispozici vždy první pondělí v měsíci právníka.  V ostatních dnech je v případě potřeby právní pomoc zprostředkovávána sociálním pracovníkem. Právník je mimo dobu určenou k dispozici jen klientům, u kterých je to vyžadováno s ohledem na neodkladnost daného úkonu a vyžaduje-li to sociální situace klienta.

Základní principy poskytované sociální služby:

  • Respektování práv, přání a potřeb klientů
  • Postupné zplnomocňování klientů
  • Individuální přístup ke klientovi
  • Možnost poskytování sociální služby v přirozeném prostředí klienta
  • Nízkoprahovost
  • Mlčenlivost

Provozní hodiny:

  • PONDĚLÍ 10:00 - 12:00  12:30 - 16:00

Každý první čtvrtek v měsíci je vyhrazený pro bezplatné právní poradenství, které je určené jen pro objednané klienty.

Materiálně technické zabezpečení služby:

Občanská poradna Tábor sídlí v Dobrovského 705, Tábor.

Před budovou je na pevném podkladě umístěn informační stojan s logem a názvem Občanské poradny. Pro lepší orientaci uživatelů služeb je logo a název Občanské poradny umístěn také ve vestibulu a napravo od vrátnice.

Kancelář občanské poradny je označená na štítku vedle dveří a cedulí na dveřích. Kromě názvu a loga je umístěn na dveřích také kontakt a provozní doba. Kancelář poradny je vybavená běžným kancelářským nábytkem – psací stůl, kancelářská židle, židle, uzamykatelná skříň, 2x křeslo a jeden konferenční stůl. K dalšímu vybavení patří: multifunkční tiskárna, telefon a notebook. WC je umístěno vedle dveří do kanceláře.

 Občanská poradna Tábor je svou polohou velmi dobře dosažitelná vlakovým, či autobusovým spojením. K dobré dosažitelnosti služby také slouží její umístění ve středu města. Budova stojí na rohu pěší zóny – tzv. ulice 9. května. Před budovou Jihočeské univerzity je placené parkoviště.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Skálová - sociální pracovnice