Komunitní centrum


  • Tel.: 585 203 101
 
Wurmova 11, Olomouc, 779 00 Vedoucí služby: Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Komunitní centrum vzniklo v r. 1998 jako reakce na potřebu pracovat s celými rodinami romských dětí navštěvujících Školku. Prostory se nachází ve stejném domě jako Školka na Přichystalově ulici na Novém Světě. Komunitní centrum je rozděleno dle věku uživatelů služeb a má formu nízkoprahového zařízení.

Služba je určen dětem přibližně od 6 do 14 let. Hlavním cílem je předcházet a řešit sociopatologické jevy u dětí ohrožených sociálním vyloučením, převážně romského etnika. Služba usiluje o sociální začleňování uživatelů do majoritní společnosti skrze vyrovnání podmínek ve vzdělání s majoritní společností a zajímavou nabídkou výchovných a volnočasových aktivit v Komunitním centru i mimo něj. Aktivity centra organizuje realizátor vzdělávacích a volnočasových aktivit ve spolupráci s výchovným pracovníkem a dobrovolníky (převážně z řad studentů), kteří zajišťují především doučování dětí v rodinách a podílí se na realizaci zájmových kroužků.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení