Amaro khamoro


 • Tel.: 585 203 101
 
Wurmova 11, Olomouc, 779 00 Vedoucí služby: Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Jde o služby, které pomáhají členům těchto rodin zmírnit dopady své nepříznivé sociální situace zejména na výchovu a vzdělávání dětí. 
Hlavním cílem služby je zvýšit schopnost rodiny řešit situace související s výchovou a vzděláváním dítěte, které obtížně zvládají svépomocí, a to tak, aby bylo vytvořeno nebo zachováno prostředí pro zdravé fungování celé rodiny.
Hlavní cíl služby je viděn jako dlouhodobý, v aktuální rovině je realizován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • větší míra začlenění rodiny do většinové společnosti a schopnost využívat dostupné zdroje.
 • zvýšení aktivity a odpovědnosti členů rodiny vzhledem k jejímu k dobrému fungování.
 • úspěšné zařazení dítěte do školského zařízení (MŠ, ZŠ).
 • dosažení takové úrovně znalostí a dovedností dítěte, která odpovídá jeho věku a možnostem.
 • zvýšení aktivity a odpovědnosti rodičů v přístupu k výchově a vzdělávání dítěte.

Usilujeme o:

 • úspěšné zařazení dítěte do školského zařízení (MŠ, ZŠ)
 • dosažení takové úrovně znalostí a dovedností dítěte, která odpovídá jeho věku a možnostem
 • zvýšení aktivity a odpovědnosti členů rodiny vzhledem k jejímu k dobrému fungování
 • zvýšení aktivity rodičů v přístupu k výchově a vzdělávání dítěte
 • větší míru začlenění rodiny do většinové společnosti.

Služby jsou poskytovány rodinám, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací či sociálně nežádoucími jevy, s dítětem (dětmi) ve věku do 8 let nebo s těhotnou ženou. Jde zejména o rodiny, kde se vyskytuje např. dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy s výchovou dětí, nedostatečně podnětné prostředí pro rozvoj, vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, trestná činnost, závislosti apod.
Služba je uživatelům poskytována v těchto formách:

1) terénní forma
- sociální práce v domácnostech uživatelů, doplňkové akce pro rodiny s dětmi mimo zařízení, doprovody na úřady apod.,

2) ambulantní forma 
- dětská skupina, aktivity pro rodinu v zařízení, konzultace, přednášky, semináře, logopedická péče.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení