Charitní dům Vlčnov
Vlčnov 1251
687 61  Vlčnov

Vedoucí zařízení:
Petra Kaislerová, DiS.
M: 724 651 258
petra.kaislerova@uhbrod.charita.cz

Telefon na službu: 724 651 315

 

Sociální pracovnice:
Mgr. Jitka Marková, DiS.
M: 731 697 205
jitka.markova@uhbrod.charita.cz

 

Ohlédnutí za rokem 2015 
V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnosti zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Charitní dům Vlčnov zajišťuje a v nepřetržitém provozu poskytuje pomoc 15 uživatelům.

Snahou při práci s uživatelem je zajistit komfort s ohledem na jeho potřeby a schopnosti. Na péči o uživatele se podílejí zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální a aktivizační pracovník. Rok 2015 se nesl v duchu zpříjemňování prostředí nejen pro uživatele, ale i pro pracovníky.

Díky nadaci Olgy Havlové jsme pořídily židle a stolky na chodby. Proběhla výmalba společných prostorů a také došlo k úpravám zázemí pro personál. Pro uživatele jsme připravovali různé aktivizační programy, navštívily nás děti z místních cimbálových souborů. V době vánoční už tradičně přišli zazpívat členové Mužského sboru Vlčnov. V pravidelných intervalech je v kapli Svatého Ducha sloužena mše svatá s možností svátosti smíření.

V loňském roce navštěvovali uživatele dobrovolníci z řad studentů. Děkujeme představitelům obce Vlčnov za dlouhodobě dobrou spolupráci, všem dobrovolníkům, dárcům. Děkujeme ošetřujícím lékařům za spolupráci při péčio uživatele po stránce zdravotní a P. Ladislavovi Kuncovi za duchovní podporu.

Pro zajímavost uvádíme malou statistiku za rok 2015: poskytli jsme sociální službu 18 uživatelům, z toho 3 muži a 15 žen, věkový průměr byl 83,3 let.

 

Ohlédnutí za rokem 2014