Terénní program Tábor


 • Tel.: 732 485 038, 733 164 485
 
Dobrovského 705, Tábor, 390 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Územní dosah

Město Tábor 

Poslání 

Pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která souvisí se ztrátou zázemí.

Cílová skupina

Lidé bez domova či přístřeší a lidé v krizi, u nichž je jejich aktuální stav zapříčiněn ztrátou či hrozbou ztráty zázemí – domov, zaměstnání, apod.

Cíle 

 • Vyhledávání, kontaktování a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, minimalizování rizik spojených s jejich životním stylem a pomoc při zajištění základních lidských potřeb.
 • Pomoc uživatelům při zpětném začleňování do společnosti a při navazování a upevňování kontaktů s rodinou, příteli a sociálním okolím.
 • Posilování uživatelů ve vědomí vlastní jedinečnosti a důstojnosti.
 • Vedení uživatelů k převzetí zodpovědnosti za svůj život a rozhodnutí, se všemi důsledky.
 • Podpora uživatelů při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb, zajištění a udržení vlastního bydlení.

Základní poskytované služby

Základní a odborné sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady a jinými službami. Pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí a při získávání či znovunabytí sociálních kompetencí, např. získání a udržení zaměstnání, bydlení, sociálních vztahů atd.

Další poskytované služby

V odůvodněných případech přímá materiální a potravinová pomoc, vč. základního ošacení a úvěrové jízdné.

Principy

 • Nízkoprahovost
 • Mobilita
 • Respektování svobodné volby uživatelů a dodržování jejich práv
 • Individuální přístup
 • Odbornost

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Eva Chejlavová, DiS. - pracovnice v sociálních službách Štěpánka Míchalová - sociální pracovnice