NZDM Relax


 • Tel.: 736 511 556, 731 646 979
 
Masarykovo nám. 325, Nová Paka, 509 01 Vedoucí služby: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

Poslání

Nízkoprahový klub Nová Paka poskytuje bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 8 – 20 let z Nové Paky a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Nová Paka jsou děti a mládež převážně z Nové Paky a okolí ve věku 8 – 20 let, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Zásady poskytování služby

Práce s cílovou skupinou je založena na principech nízkoprahovosti:

 • Služba je poskytována v blízkosti přirozeného prostředí.
 • Služba není omezena pasivitou a názorovou odlišností.
 • Služba může být zájemci o službu a uživateli služby využita kdykoliv během otevírací doby zařízení.
 • Sociální služby (např. rozhovor, pomoc v krizi) mohou být zájemcům o službu a uživatelům služby poskytnuty také mimo otevírací dobu zařízení, vyžaduje-li to situace uživatele služby a pracovník má možnost službu poskytnout.
 • Služba je poskytována cílové skupině bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyka, víry, náboženského či politického vyznání, národního či sociálního původu, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní zájemce o službu a uživatele služby, pracovníky, dobrovolníky, praktikanty, stážisty či efektivitu služby.
 • Při poskytování služby respektujeme jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Cíle poskytované služby

Cíle NZDM Nová Paka jsou:

 • Podporovat uživatele služby ve zvládání obtížných situací a naučit je tyto situace zvládat samostatně - a to pomocí: rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb (např. poradny, psycholog), doprovázením, nácvikem některých situací.
 • Předcházet chování, které by uživatele služby mohlo nějak ohrozit - a to pomocí: besed, přednášek, doučováním, prací ve skupině a diskuzemi na vybrané téma, předáváním informací, přípravami a realizací aktivit a akcí, kterými mohou uživatelé služby zaplnit svůj volný čas.
 • Rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talent, které budou schopni běžně využívat ve svém životě a to pomocí: doučování, přípravami a realizací aktivit a výtvarných workshopů.
 • Naučit uživatele služby lépe se orientovat ve vztazích (např. s kamarády, rodinou) – a to pomocí: skupinových her, besed/přednášek, akcemi zařízení, nácvikem některých situací.
 • Informovat veřejnost o činnosti zařízení tak, aby došlo ke snížení předsudků o cílové skupině a poskytované službě.

Kapacita služby      

15 klientů v zařízení v daný okamžik


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Bc. Veronika Čechová - pracovnice v sociálních službách Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Mgr. Alena Funková - zástupkyně vedoucí NZDM/sociální pracovnice Mgr. Veronika Krpatová - sociální pracovnice