Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro


 • Tel.: 731 604 456, 733 755 831, 731 604 508
 
Okružní 1a, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí; sociální pracovnice

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

 

 

zpět na hlavní stránku

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro

Městská charita Č. Budějovice

 

 Adresa: Okružní 1/A, České Budějovice 370 01

 

Sociální služba poskytovaná dle zákona č. 108/ 2006 Sb., §62 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dále jen NZDM (registrace)

 

Otvírací doba během školního roku:

 • Po 9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.00
 • Út  9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.00
 • St  9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.00
 • Čt  9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.00

Pá 12.30 - 16.00 – otevřeno pouze na doučování, školní přípravu a individuální práci s uživateli služby (bez volnočasových aktivit v klubu)

 

Otevírací doba během školních prázdnin:

 • Po 10.00 – 16.00
 • Út  10.00 – 16.00
 • St  10.00 – 16.00
 • Čt  10.00 – 16.00
 • Pá 10.00 – 16.00

Poslání NZDM Srdíčko - Jiloro:

Motivovat a podporovat děti a mládež ve snaze o pozitivní změnu v ohrožujícím způsobu života.

 

Okruh osob:

Okruhem osob, kterým je služba poskytována jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.

Služba je poskytována dětem a mládeži, kteří se zdržují v sociálně vyloučené lokalitě Okružní 1/a.

Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale může s nimi být navázána spolupráce v rámci případové práce, při jednorázových akcích, nebo krizové situaci uživatele.

 

Negativní vymezení okruhu osob:

Poskytnutí služby je odmítnuto v případech:

 • Vstup pod vlivem návykových látek
 • Agrese vůči ostatním uživatelům pracovníkům
 • Úmyslné ničení vybavení klubu a nerespektování pravidel v klubu

Poskytování sociální služby může být omezeno i v případě podezření pracovníka na infekční onemocnění uživatele.

 

Cíl služby:

Zlepšit kvalitu života okruhu osob a snížit působení sociálně negativních vlivů

 

Principy:

 • Individuální přístup
 • Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby
 • Mlčenlivost
 • Důvěra
 • Odbornost
 • Bezplatnost
 • Nízkoprahovost
 • Anonymita

 

Základní činnosti:

Dle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pobyt v Klubu NZDM
 • kontaktní práce
 • situační intervence
 • rozvoj kognitivních a motorických dovedností, hygienických a společenských návyků
 • doučování a školní příprava (stanovení individuálního plánu s každým uživatelem služby ohledně jeho vzdělávání) – na základě písemného souhlasu zákonného zástupce komunikace se školou, pedagogicko – psychologickou poradnou a dalšími institucemi, které se zabývají vzděláním daného uživatele
 • zajištění organizovaných a neorganizovaných volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností, programy primární prevence apod. • dílny – pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (výtvarná dílna, taneční dílna)
 • motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(výběr konkrétních aktivit probíhá ve spolupráci s uživateli služby)

 • přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky
 • návštěvy koncertů, kina, divadla
 • jednorázové akce (pořádání koncertů, sportovních turnajů, ...)
 • výjezdové akce, výlety, exkurze apod.
 • tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti
 • iniciace volnočasových aktivit mimo prostory NZDM Srdíčko - Jiloro

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence
 • poradenství
 • základní poradenství v oblasti sociálně patologických jevů

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociální poradenství
 • informační servis
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • doprovod
 • zprostředkování dalších služeb
 • práce s blízkými osobami

 

Přístup do NZDM Srdíčko - Jiloro není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.

 

Spolupráce s rodinou uživatele

(zapojení členů komunity do jednotlivých aktivit)

V případě potřeby jsou pracovníci klubu schopni obyvatelům ubytovny kvalifikovaně poradit, případně odkázat na některou ze sociálních služeb na území jihočeského kraje. Rodiny uživatelů se starají o pořádek a dodržování pravidel na dětském hřišti, které je součástí NZDM Srdíčko - Jiloro (toto hřiště je otevřeno i po provozních hodinách klubu). Rodiny uživatelů se také zapojují do jednorázových akcí klubu (např. maškarní, Velikonoce, Mikuláš, Vánoční večírek).

 

Vize

 • vytvořit systém spolupráce se sítí škol, kurátorů pro děti a mládež, Sociálně právní ochrana dětí, Pedagogicko-psychologické poradny, Střediska výchovné péče, soudy, diagnostických ústavů
 • vytvořit systém spolupráce streetwork z jednotlivých oblastí (např. Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi, Jihočeský streetwork, terénní programy Městské charity České Budějovice)

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí; sociální pracovnice Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Mgr. Lucie Troupová - sociální pracovnice Eliška Nečasová, DiS. - pracovník v sociálních službách