KLUB COOLNA Znojmo


  • Tel.: 515 541 971, 739 389 275
 
Masarykovo nám. 21, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Mgr. Robert Knebl - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Robert Knebl - vedoucí zařízení